Sunday, December 9, 2007

అక్షరం - పదం - వాక్యం : : సేకరణ : విజయలక్ష్మి కాసాని : : మూలం : తెలుగుదనం


అ - అమ్మ - అమ్మ మాట వినాలి, అడుగు ముందుకు వేయాలి.
ఆ - ఆవు - ఆవు మనకి పాలు ఇచ్చును.
ఇ - ఇటుక - ఇటుక మీద ఇటుక పేర్చు, ఇల్లును అందంగా తీర్చు.
ఈ - ఈక - పాలపిట్ట అందం చూడు, ఈకలకున్న రంగులు చూడు.
ఉ - ఉడుత - ఉడుతా ఉడుతా ఉష్, ఎక్కడికెళ్తున్నావ్.
ఊ - ఊయలలో - ఊయలలో పసిపాప, అందరికీ కంటిపాప.
ఎ - ఎలుక - ఎక్కడి దొంగలు అక్కడనే పిల్లి వచ్చే ఎలుక భద్రం.
ఏ - ఏనుగు - ఏరు పారుతున్నది నిండుగా, ఏనుగు త్రాగును నీరు దండిగ.
ఐ - ఐదు - ఐదు వ్రేళ్లు బలిమి హస్తంబు పనిచేయు.
ఒ - ఒంటె - ఒంటె ఒకటి ఎడారిలో ఒంటరిగా వెళుతున్నది.
ఓ - ఓడ - ఓడలోని ప్రయాణం కలిగించును ఆనందం.
ఔ - ఔను - ఔను చిరునవ్వు ఒక ఔషధం.
అం - అంబరం - అంబరమంటే ఆకాశం, ఆకాశంలో హరివిల్లు.
క - కడవ - కడవ అడుగున నీరు కాకి పైకి తెచ్చెనెలా?
ఖ - ఖగం - ఖగం అంటే పక్షి.
గ - గంప - గంపలో పళ్లున్నవి, పళ్లలోన బలమున్నది.
ఘ - మేఘం - మేఘాల తెరలోన దాగుంది చందమామ.
చ - చక్రము - చక్రాలు సరిగా ఉంటే చక్కగా నడుస్తుంది బండి.
ఛ - ఛత్రం - ఛత్రం అంటే గొడుగు. ఎండ, వానలకు తొడుగు.
జ - జడ - జడలో పెట్టిన జాజిపూలు వెదజల్లునులే సువాసనలు.
ఝ - ఝషం - ఝషం అంటే చేప.
ట - టపాసు - టపాసు అంటే ఇష్టం, కాల్చాలంటే కష్టం.
ఠ - కంఠం - కంఠం ఎత్తి కోయిలమ్మ, ఎన్నో పాటలు పాడునమ్మ.
డ - డబ్బా- డబ్బాలో మిఠాయిలు నోరూరిస్తున్నాయా!
ఢ - ఢక్క - ఢక్క చేతిన పట్టి శివుడు నాట్యం చేయు.
ణ - వీణ - వీణ పలుకును రాగాలెన్నో, పాట లోపల భావాలెన్నో.
త - తల - తలను చక్కగా దువ్వాలి.
థ - రథం - రథము నడిపెను కృష్ణయ్య.
ద - దంతము - దంతాలను ప్రతి రోజూ తోమాలి.
ధ - ధనం - ధనం విలువ తెలుసుకో, పొదుపు కలిగి మసలుకో.
న - నక్క - నక్క ఎంతో టక్కరిది.
ప - పలక - పలకేమో నల్లన, అక్షరాలు తెల్లన.
ఫ - ఫలం - ఫలం అంటే పండు.
బ - బంతి - బంతి ఆట ఆడాలి.
భ - భజన - భగవంతుని పూజించు, భజన చేసి తరించు.
మ - మంచం - మంచానికి నాలుగు కాళ్లు.
య - యతి - యతి అంటే ఋషి.
ర - రవి - రవి అంటే సూర్యుడు.
ల - లత - లత అంటే తీగ.
వ - వంతెన - వంతెనపై వెళ్ళాలి, నదిని దాటి పోవాలి.
శ - శరం - శరం అంటే బాణం.
ష - వేషం - దసరాలో పులి వేషం, చూచేవారికి సంతోషం.
స - సంచి - సంచిలోన సర్దుకో పుస్తకాలు, బడికి వెళ్ళి నేర్చుకో పాఠాలు.
హ - హరిణం - హరిణం అంటే జింక.
ళ - తాళం - తాళం కాపాడుతుంది ఇంటిని.
క్ష - నక్షత్రం - నక్షత్రం తళ తళ మెరుస్తుంది.
ఱ - ఱంపం - ఱంపానికి పళ్లుంటాయి.